A fogyás öregedést okoz

Be­le­tö­rődsz-e az öreg­ség­be, ha tudod, hogy van más út is? | TermészetGyógyász Magazin

a fogyás öregedést okoz

Megnőtt a fogyás öregedést okoz, lebontás vagy ürítés 2. HALÁL — A gond ott van, hogy az em­be­rek ak­kor kez­de­nek el bár­mit is ten­ni egész­sé­gük ér­de­ké­ben, ami­kor már olyan ko­moly a fogyás öregedést okoz mu­tat­koz­nak, amik be­teg­ség­ként je­len­nek meg a szer­ve­ze­tünk­ben, és ez már tu­laj­don­kép­pen majd­nem a ha­lál előt­ti ál­la­pot, hogyan lehet zsírokat veszíteni a ferde körül na­gyon ne­héz vissza­for­dí­ta­ni.

Mi­lyen bu­ta­ság, hogy az em­ber ak­kor kezd ten­ni va­la­mit egész­sé­ge ér­de­ké­ben, ami­kor a szer­ve­ze­te már majd­nem tel­je­sen fe­lad­ta. Az ét­eleink tá­pa­nya­gok­ban sze­gé­nyek, rá­adá­sul a fő­zés­sel még to­vább csök­kent­jük ezek­nek a mennyi­sé­gét. Ami­kor nem jut a szer­ve­zet­be meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű re­ge­ner­áló anyag, ak­kor az öre­ge­dés fel­gyor­sul, csök­ken a szer­ve­zet vé­de­ke­ző­ké­pes­sé­ge, a sej­tek sza­po­ro­dó­ké­pes­sé­ge, és be­te­gek le­szünk.

Idős­kor­ban fo­ko­zó­dik ez a fo­lya­mat, mert a tá­pa­nya­gok fel­szí­vó­dá­sá­nak ha­té­kony­sá­ga a fogyás öregedést okoz csök­ken. A tá­p­anyag­hi­á­nyok kö­vet­kez­té­ben az emész­tő­rend­sze­rünk fel­szí­vó­ké­pes­sé­ge egye­nes arány­ban csök­ken, te­hát be­in­dul egy le­épü­lé­si fo­lya­mat, ami­nek a vé­gered­mé­nye ha­lál.

Ez az egyen­sú­lyi ál­la­pot a ho­me­osz­tá­zis, ami a sej­tel­ha­lás és a re­ge­ner­á­ció kö­zöt­ti egyen­súly­ból szár­ma­zik, és a táp­lál­ko­zás ál­tal be­vitt meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű és meny­nyi­sé­gű tá­pa­nya­gok­kal va­ló­sít­ha­tó meg.

At­tól a pil­la­nat­tól kezdve, hogy meg­szü­let­tünk, en­nünk kell. Az el­fogyasz­tott táp­lá­lé­kot két do­log­ra hasz­nál­ja a szer­ve­zet: ener­gi­a­nye­rés­re és a szer­ve­zet új­ra­épí­té­sé­re, re­ge­ner­álá­sá­ra. A ter­mo­di­na­mi­ka má­so­dik fő­té­te­le ránk is igaz: min­den rom­lik, szé­te­sik, tön­kre­megy.

a fogyás öregedést okoz

A tör­vény tu­laj­don­kép­pen azt mond­ja ki, hogy a ter­mé­sze­tes fo­lya­ma­tok ren­de­zet­len­né ala­kít­ják a tes­tek és rend­sze­rek ál­la­po­tát. Idő­vel min­den ren­de­zet­len­né vá­lik, bom­lik.

A ter­mé­sze­tes fo­lya­ma­tok rom­bol­ják, a ren­de­zett­ből ren­de­zet­len­né ala­kít­ják. Szük­ség van a ke­zünk hasz­nos, cél­sze­rű mun­ká­já­ra, hogy fenn­tart­suk a ren­de­zett­sé­get.

Be­le­tö­rődsz-e az öreg­ség­be, ha tudod, hogy van más út is? | TermészetGyógyász Magazin

Ezt az el­mé­le­tet a tes­tün­kre is le­ve­tít­het­jük. Ah­hoz, hogy le­las­sít­suk ezt a fo­lya­ma­tot és szer­ve­ze­tünk ál­la­po­tát ál­lan­dó john cameron régiségkereskedő fogyás tud­juk tar­ta­ni, épí­tő­kö­ve­ket és ener­gi­át kell be­vin­nünk.

Ha va­la­ki nem eszik na­pig, biz­tos, hogy meg­hal.

Letöbbünknél normális dolog, hogy testsúlyunk időről-időre ingadozik.

A ci­vi­li­zált tár­sa­dal­mak fő pro­blé­má­ja az, hogy na­gyon so­kat eszünk, még­is alul­táp­lál­tak va­gyunk. Ét­eleink a fogyás öregedést okoz ere­de­tű össze­te­vők­ből épül­nek fel, mint a hús, to­jás, tej, zöld­sé­gek, lisz­tek és cu­krok, zsí­rok. Egy kis szá­mí­tás­sal könnyen be­mu­tat­ha­tó, hogy mennyi pon­to­san az ét­elek­kel be­vitt — sej­tre­ge­ner­álá­sunk­hoz szük­sé­ges — tá­pa­nya­gok mennyi­sé­ge na­pon­ta.

A meg­ma­ra­dó 60 gramm nyers fe­hér­jét csak fő­zés után le­szünk ké­pe­sek el­fo­gyasz­ta­ni. Te­hát gramm táp­lá­lék­ból 12 gramm anya­got tu­dunk be­épí­te­ni a szer­ve­ze­tünk­be, ez­zel re­ge­ner­ál­juk sejt­je­in­ket, és épí­tünk úja­kat. Ennyi ét­el meg­döb­ben­tő ka­ló­ria­be­vi­telt je­lent, ami zsír­pár­ná­ink­ban ér­zé­kel­he­tő, ugya­nak­kor 12 grammnyi sej­tet épí­tő tá­pa­nyag­hoz jut szer­ve­ze­tünk.

a fogyás öregedést okoz

Az ér­le­lő­dő hús na­po­kon ke­resz­tül oda­csa­lo­gat­ta az er­dő ra­ga­do­zó­it is, ami sok eset­ben őse­ink pusz­tu­lá­sá­hoz ve­ze­tett. A tűz hasz­no­sí­tá­sá­val tud­ta csak a fe­hér­jé­ket olyan ál­la­pot­ba hoz­ni, hogy szer­ve­ze­tünk ké­pes le­gyen le­bon­tat­ni. Saj­ná­la­to­san az em­lő­sök kö­zül az em­be­ri szer­ve­zet emész­té­se a le­g­el­ma­ra­dot­tabb. A fő­zés ha­tá­sa az ét­el­re az, hogy azon­nal fo­gyaszt­ha­tó, vi­szont a tűz ká­ro­sít­ja a fe­hér­jék szte­re­o­ké­miai fe­lé­pí­té­sét, meg­vál­toz­tat­ja a mo­le­ku­lák irá­nyult­sá­gát, ezért az emész­tő­en­zi­mek nem is­me­rik fel azo­kat.

Vi­szont et­től még nem va­gyunk biz­ton­ság­ban, a be­teg­ség és a ko­rai öre­ge­dés ve­szé­lye feny­eget, ami tra­gé­diá­val vég­ződ­het.

Hirtelen fogyás? Ilyen betegségek okozhatják | BENU Gyógyszertárak

Ezért a szer­ve­ze­tünk­nek szük­sé­ge van egy kon­cen­trált tá­pa­nyag­ra, egy ét­rend­ki­egé­szítő­re, mely ké­pes a ho­me­o­esz­tá­zis fenn­tar­tá­sá­ra, azaz az öre­ge­dé­si fo­lya­mat le­las­sí­tá­sá­ra. Je­len­leg Ecu­a­dor­ban, il­let­ve itt, Né­me­tor­szág­ban egy szűk kör jut­hat hoz­zá. A sors­ban so­ha sin­cse­nek vé­let­le­nek! Sze­rin­tem azért hív­ta meg ma­gát is Hoff­mann ba­rá­tom, hogy eze­ket az új gon­do­la­to­kat meg­is­mer­hes­se és el­gon­dol­koz­zon raj­tuk.

Eze­ket az anya­go­kat a fogyás öregedést okoz nem ké­pes elő­ál­lí­ta­ni, et­től esszen­ciá­li­sak.

A túlsúly korai agyi öregedést okozhat? - Hender

Ezek az anya­gok nél­kü­löz­he­tet­le­nek az élet­hez. Min­de­gyik faj­nak esszen­ciá­lis anyag­ra van szük­sé­ge, me­lyek a szén­hi­drát, zsí­rok, fe­hér­jék, szer­vet­len ve­gyü­le­tek ás­vá­nyi anya­gok, vi­ta­mi­nok, víz és oxi­gén for­má­já­ban ta­lál­ha­tók meg ét­e­leink­ben. Esszen­ciá­lis anya­gok a szén­hi­drá­tok­nál a glu­kóz, a zsí­rok­nál a li­nol és lio­no­lén­sav, az ami­no­sa­vak kö­zül az ala­nin, asz­par­gin, cisz­te­in, asz­per­ti­csav, glu­ta­min­sav, fe­ni­la­la­nin, gli­ci­ne, his­ti­din, izo­le­u­cin, trip­to­fán, ti­ro­zin, va­li­ne va­lin vi­ta­min: re­ti­nol A vi­ta­min.

Ezen esszen­ciá­lis ele­mek együtt és más ele­mek­kel együtt lát­szó­lag nem is olyan fon­to­sak, ha az ét­elek ne­vét mond­juk pl.

Ezek után a tá­pa­nya­gok az anyag­cse­re bio­ké­miai fo­lya­ma­ta­in men­nek ke­resz­tül, ami­vel vagy ener­gi­át biz­to­sí­ta­nak éle­tünk­höz, vagy sejt­je­ink alko­tó­i­ként, al­kat­ré­sze­i­ként az új sej­tek épí­té­sé­ben vesz­nek részt.

Fon­tos ki­hang­sú­lyoz­ni, hogy ezek­nek az esszen­ciá­lis anya­gok­nak spe­ciá­lis tér­be­li for­má­ció­ban kell len­ni­ük, hogy az en­zim­je­ink fe­lis­mer­jék őket, és élet­ta­ni funk­ció­juk­kal tud­ja­nak el­lát­ni. A mes­ter­sé­ges tá­p­anya­gok, a mes­ter­sé­ges esszen­ciá­lis­nak tű­nő anya­gok, ame­lye­ket az em­ber pró­bál elő­ál­lí­ta­ni, pont ezek­kel a ké­pes­sé­gek­kel nem ren­del­kez­nek. En­zim­je­ink számá­ra tér­be­li­leg nem fe­l­is­mer­he­tő­ek, ezért nem, vagy csak na­gyon kis szá­za­lék­ban ké­pe­sek be­épül­ni a szer­ve­zet­be.

Sok­kal fon­to­sab­bak szá­mun­kra a ter­mé­sze­tes vi­ta­mi­nok és ás­vá­nyi anya­gok, még ha ki­sebb szá­za­lék­ban is tar­tal­maz­zák a szá­rí­tott zöld­sé­gek, gyü­möl­csök eze­ket az ás­vá­nyi anya­go­kat.

a fogyás öregedést okoz

A szer­ve­zet­ben sok­kal job­ban hasz­no­sul­nak, be­épül­nek, még­hoz­zá azért, mert a meg­fe­le­lő tér­be­li in­for­má­ciók­kal ren­del­kez­nek, en­zim­je­ink számá­ra fe­lis­mer­he­tő­ek. Hiába fo­gyasz­tunk kom­plett mul­ti­vi­ta­mint, amit mes­ter­sé­ges anya­gok­ból ál­lí­tot­tak össze, nem ér annyit a szer­ve­zet számá­ra, mint­ha pél­dá­ul egy adott szá­rí­tott zöld­ség­ta­blet­tát kap­nánk be cé­klá­ból, bú­za­fű­ből vagy zöl­dár­pá­ból.

Az összes élet­ta­ni in­for­má­ci­ók ben­ne van­nak a ké­szít­mény­ben. Meg­pró­bál­ja uto­lér­ni a szer­ve­zet ge­ne­ti­kai öre­ge­dé­sét oly mó­don, hogy az ön ál­tal be­vitt anya­gok­kal sok­kal több új sejt szü­le­tik, mint amennyi el­hal, vagy le­g- a­láb­bis meg­pró­bál­ja elér­ni az egyen­sú­lyi ál­la­po­tot.

Nem fél?

a fogyás öregedést okoz

Ez úgy je­lent­ke­zik egy idő­sö­dő em­ber­nél, hogy a súly­vesz­té­se, izom­vesz­té­se vissza­for­dul, te­hát olyan telt lesz, mint én, ki­si­mul a rán­ca, egy ke­vés moz­gás­sal még a fogyás öregedést okoz éle­t­e­rőm, fi­zi­kai kon­dí­ci­ós ké­pes­sé­ge­im is hely­re­áll­tak.

Má­so­dik lép­cső ter­mé­sze­te­sen a mé­reg­te­le­ní­tés.

A mé­reg­te­le­ní­tés alap­ve­tő­en fon­tos a mai vi­lág­ban, mert az em­be­rek kör­nye­ze­te te­le van mér­gek­kel, ha be­le­ha­ra­punk egy ka­lács­ba, ha a ru­hán­kat fel­vesz­szük vagy par­fü­möt fú­junk ma­gun­kra, ugya­núgy mér­ge­ket ve­szünk ma­gunk­hoz.

Eh­hez vi­szont a má­jat kell tá­mo­gat­nunk a mé­reg­te­le­ní­tés­ben, mint fő mé­reg­te­le­ní­tőnk. Ami­ért én önt ide­hív?

a fogyás öregedést okoz

Meg­kós­tol­tam már sok­fé­le ké­szít­ményt, de az Ame­ri­ká­ban kap­ha­tó kom­bu­chá­juk volt a szá­mom­ra a leg­jobb, labo­ra­tó­ri­um­ban meg­vizs­gál­tam, be­te­ge­i­men ki­pró­bál­tam, és a mé­reg­te­le­ní­tés­ben a kom­bu­chát tar­tom a leg­jobb­nak.

A má­sik tu­laj­don­ság, ami na­gyon tet­szett az önök ter­mé­ke­i­ben, az emész­tő­rend­sze­rünk­ben pan­gó és le­ra­kó­dott hasz­no­sít­ha­tat­lan anya­gok ki­ürí­té­se az en­zi­mak­tív ta­blet­táik­kal, ami elég sok bro­me­lint és pa­pa­int tar­tal­maz, eze­ket a ké­szít­mé­nye­ket fan­tasz­ti­kus­nak tar­tom, és sze­ret­ném eze­ket gyár­ta­ni Ecu­a­dor­ban.

In­nen nem tu­dom el­szál­lí­ta­ni, de na­gyon fon­tos­nak tar­ta­nám, hogy be­te­ge­im­nek oda tud­jam ad­ni.

Az anyagcsere zavarai

Sze­ret­nék Ma­gyar­or­szá­gon a fogyás öregedést okoz ilyen fia­ta­los öre­gu­rak­kal tár­sa­log­ni, mint ön, mert ami­lyen ká­ros ha­tá­so­król be­szélt, a ben­nün­ket a fogyás öregedést okoz mér­ge­kről, a túl­haj­szolt­ság­ról, saj­nos a ma­gyar em­be­rek­nél hat­vá­nyo­zot­tan je­lent­kez­nek. Úgy tu­dom, hogy a Var­gas-fé­le fia­ta­lí­tó táp­szer az ame­ri­kai te­he­tő­sebb em­be­rek ki­vált­sá­ga. Ho­gyan tud­nánk ab­ban köz­re­mű­köd­ni, hogy a kom­bu­cha­tech­no­ló­gi­át, il­let­ve a mi ter­mé­ke­in­ket át­ad­jam azért, hogy a ma­gyar nyug­dí­jas is az elér­he­tő áron hoz­zá­jus­son eh­hez a ké­szít­mény­hez.

Azt hi­szem, az ön ne­vét na­gyon ha­mar, na­gyon sok ko­ro­so­dó em­ber is­mer­né meg Ma­gyar­or­szá­gon. Ha csak a fe­le igaz an­nak, amit el­mon­dott, ak­kor is­ten­ként fog­ják tisztel­ni a mi or­szág­unk­ban is. Nincs még egy ilyen jó mi­nő­sé­gű kom­bu­cha a vi­lá­gon, amit önök ál­lí­ta­nak elő, és higgye el, nincs még egy olyan ké­szít­mény, mint a Var­gas-fé­le táp­lá­lék­kon­cen­trá­tum, amit én hoz­tam lét­re.

Azon fá­ra­do­zom én is, hogy a ma­gyar em­be­rek ma­gyar­or­szá­gi ára­kon ér­hes­sék el ezt a ké­szít­ményt. A szo­ciá­lis ér­zé­keny­sé­gem ha­son­ló, mint az öné. Ecu­a­dor­ban is na­gyon sok sze­gény em­ber él, ahol a vég­te­len­ség­ig ki­zsi­ge­re­li őket a vad­ka­pi­ta­liz­mus.

A fertőzésekkel szembeni ellenállás már kisebb

A ter­mék va­ló­ban a XXI. Ha az em­be­rek vissza­szer­zik az egész­sé­gü­ket és meg­őr­zik fiat­al­sá­gu­kat. Nem kell be­le­tö­rőd­ni az öreg­ség­be! Jakab István.

Lehet, hogy érdekel