Dr stein fogyás tiron,

Családi Kör, 2018. október 11.

Tizenkettedik ívtólyam. A HeteiikliU kétszer," vasarnap- x csütörtökön, megjeleni vegyes tartalmú lap. Sürgős felhívás Magyarország bortermelőihez! Hazánkban a bortermelés jövedelme aránytalanságának, egyéb hiányok melleit, melyek bőriparunk előmenetelét gátolják, különösen még azon elszig.

A londoni, párisi, hamburgi, boroszlói és lyoni kiállítások mindannyi alkalmul szolgáltak ugyan boraink ismertotésére; de mégis azon kedvező siker, melyet boraink a jelen bécsi közkiállitáson a nemzetközi dr stein fogyás tiron bizottság s a nagy közönség előtt arattak, legbuzditóbb lehet reánk nézve, hogy boraink ismertetése érdekében siessünk felhasználni azon ujabb alkalmat is, mely e végre a jövő ik évben kínálkozik.

A külügyi ministeriumrészérói ugyanis a fóldmivelés, ipar és Ijereskedolemügyi magyar királyi ministeriumhoz érkezeit tudósítás Szerint a Londonban rendezett állandó nemzetközi kiállításon az ik évfolyamában különös súlya borok kiállítására fogván fektettetni, feutisztelt ministerium az orsz. Magyar Gazdasági Egyesületet felszólítani méltóztatott azon inódozatok megállapítására, a melyek mellett borainknak ezen tárlaton kiállítása s egyúttal izloléso is eszközölheti leune.

Egyesületünk e felszólítást hazafiúi ürömmel fogadván, legközelebb f.

Newsletter

A collectiv kiállításban részt venni dr stein fogyás tiron ennél fogva bejelentéseiket a Egyesülethez czimezvo üllői ut, Köztelek a mellékelt minta szorint szíveskedjenek a lehetőségig sietve megtenni, hogy a kellő intézkedések az Egyesület részéről idején megtörténhessenek.

A bejelentési rovatokban világosan feljegyzendő a kiállító neve, ezime, lakása az utolsó pósta, a bor' faja, a termés he: lye, mennyi dr stein fogyás tiron a készlet, vagy mennyire számithat évenkint Magát a kiállításra szánt bort pedig legfeljebb dik évi január kéig be kell az Egyesülethez küldeni. Erre nézve az lágyesület muihatlunul szükségesnek tartja a borokat kiküldés előtt itthon szemle alá vonni.

Kotolasra egyébiránt tetszés szuriut mennyiségben többel is lehet küldeni. Az Egyesület a tárgy fontosságánál fogva hazánk bortermelése erdekében hazafiúi kötelességének tartja mindent elkövetni, mi által e felhívásnak eredménye legyen ; i méltó sikert azouban csak ugy remei érhetni, ha ebbeli ügyekezete a hazafiak részvéte és közremunkalasa által támogaitatni fog, mire ezennel hazafiulag felker minden Ugy barátot.

Budapesten, oktober Magyar Gazdasági JüjyesiUut. Keszthely, oktober Üí. Tekintetes szerkesztőség!

Némely újabb nyelvtudományi jelenség. H u n f a 1 v y P á 1 Szótaglalások és valami a magyar szóképzés iskolai taní­ tásáról, B u d e n z J ó z s e f '. A magas-magnus-féle magyar-árja hasonlat. B u d e n z József Török szófejtogetések.

Folyó évi oktober ki becses lapja ik számában Sporzon Pál iskolaszéki tág a keszthelyi iskolaszékhez intézett felszólítását szónélkül hagyni annyit tenne, mint a szeptember iki tanári választás alkalmával jelenvolt iskolaszéki tagoknak a tanügyi szakmában teljes avatatlanságát beismerni.

Azért miv el a választáson én is jelen voltam, nem mulaszthatom el a t. Hogy a kijelölt erre érdemes volt, az iskolaszéki elnökség neki adott bizonyítványa, a t. Erről ugyan a jelenvoltak nem tehetnek. Maga uiuudja a t. Hivatkozik a czikkiró a népiskolai törvény 12ü-ik -ára, mely a népiskolai hatóságokról szóló fejezetben van és így a tanítókról és azok válaszlapról szóló fejezethez nem ragasztható, hanem a i.

Участие в розыгрыше

Ue'lua czikkiró kívánsága szerint volna is ez, az constatáiva lett igenis a választáskor, hogy az iskolaszéki tagok kétharmada jelen volt, és azért arra kéri az iskolaszék többsége nem töredéke czikkirót, hogy ily elferditések, valótlan közlemények által ne igyekezzék szándékosan aláásni a szent ügy jövőjét.

Hogyan képzeli azt, hogy a jelenvolt szavazó II iskolaszéki tag belenyugszik a kisebbség által ily méltánytalan bántalmakba, ki lesz közölök az, ki buzgóau járjon el ezek után nemes hivatásában.

De áttérek a képességre. Ha leteszi a vizsgát,tanár lesz ; lm nem én egyik leszek a legszigorúbb a feltétel megtartásában, ha tehát egy ismert buzgó tanítót, ki teljes képességét megszerezni tartozik, és anélkül állomásától elmozdittatik, választ fpa fogyás az iskolaszék, micsoda hibát követett cl?

Sokkal nagyobb hibát követett el czikkiró a már megejtett törvényes választás elleni fondorkodásaival, melyekkel az iskolaszék nyugalmát megzavarta, a tanítói kart elkeserítette, egyátalában az egyenetlenség magvát elhinteni megkezdette! Sümegben okt Alig árasztá n fölkoló nap oltó augarait Sütnegh ósvár romjaira, már is taraczk lövöldözések rázkodtaták a loget, hirdetvén a kios fekvésű város lakóinak közuapiasságán emelkedettségét, mintegy figyelmessé téve ne elérkozott napra, melyen diadalát Ünnepli úgyszólván Zalamogye!

Nagy szó, midőn egy egész megyét omlitünk azoul. Igen a főnt érintett napon lón Zalamegyében még eddig nem léte- «ett reál tanoda ÍV-ik osztalya megnyitva, e napon kezdődött meg az dr stein fogyás tiron tanév SUmeghen. A megtartott istoui tisztelet után fél 10 órakor reggel a tanuló ifjúság záaalóelóvitel mellett vonult dr stein fogyás tiron az uj épuletbo, melynek egyik termében jolen volt a városi képviseló lusl'ilet, az.

A vidékról egyedül tek.

Besenyoy Ernő urat, megyénk fáradhatatlan iskolatanácsosát volt azerencséuk láthatni. Szakiuáry József város biró ur rövideden elmondván az Összejövetel czélját, az epulut kulcsait aludta Cseh László iskolaszéke eluökének. Erre a tanárok közül Uzuinor Jozset e követ kőző beszédet mondá: Midón o helyen, tisztelt hallgatóim! De minek különösen örvendek, az,hogy mindenkinek arczkifojezése árulja el, miszerint igaz s ósziuto barátja az iskolának, a nevelés és tanítás szent ügyének. Dr stein fogyás tiron gyózódve, miszorint nem a látványosság csábingcro gyüjtötto itt önöket össze: hanem a tiszta öröm, azon körülményből származó villanyszorü vonzat, hogy a végre elkészült s felavatandó uj iskola épület, ünnepélyes megnyitása alkalmával a nevélés és tanilás szent czéljára a tanári tostülotnek most átadatik.

A mai kor intő szava így hangzik : Iskolát a népnek! I Hazája iránti bó ragaszkodását minden ember ai által mutatja ki, hogy követelményei előtt meghajolva áldozatul nozza vagyonát, mindonét. Történetünk számtalan példát bir felmutatni, oly hősöket, kik éltöket, érőket áldozák dr stein fogyás tiron, mert hisz.

A magyar vitézség hire messze járt s ha minden vitéze a győzők köst első dr stein fogyás tiron lőhetett az utolsó soha nem voltl I e mennyire megváltoztak rövid idő óta a körülméuyek I A magyar hajdani vitézségo midón egy. Európa rövid idő óta roppant átalakulásokon ment keresztül; a ha mivelt népeivel lépést tartani s volök haladni akarunk, mert elmaradás esetében az áramlat által elsodortatunk, elveszünk; csak egyetlen muutö esskö l sünk, a tudományos mivoltaégot terjeszteni.

Ez azonban. A korszak nyomásának lehof tulajdonítani,hogy a tespedé«hálátlan párnáján szunyadó magyar vére végre felocsúdva belátta, miszerint a reáltudományok elhanyagolásának gyászos következménye a más nemzetek mögött roppant elmaradása. Látja, hogy a büszke Albion csakis iparával veté meg alapját népe boldogságának, s bámulandó gyorsasaggal emolkodék az erő, hatalom éa dicsőség fénypontjára.

Látja, hogy a müveit ourllpai mindent elkövet, csakhogy a közérdekű ipar, mely az állam virágzása, lehetőleg kifejlesztessék.

Do dr stein fogyás tiron vette észre, hogy ennek leghathatósabb emeltyűje m-iu uias, mint aa iskola. Csakis tud-e fogyni harcművészetekkel foglalkozva által orvosoltatnak hazánkban azon szánandó nyomok és bajok, molyok szegény népünk minden rétegében fellelhetők.

Mi annál könnyebben leend eszközölhető ott, hol a jólét csirái beburkolva a föl lön hevernek, és maga a nép sem rest a gax. Vajha Sümegh minden polgára komolygondolkozása tárgyává tenné, hogy az áldozatokkal léteaitett haladási művök, mely hirnovöket, mig kő kövön leend, fennen hirdeti; a haza de különösen gyermekeik anyagi éa szellemi jobblétének és boldogságának forrása, hogy ezen reál intézet, mely mint gyenge csemete életrevalóságát bebizonyította, folyton gondos ápolások állal terebélyes virágzó és gyümölcsöző fává növekedhetnék, hogy általa a tudományt szomjazók az élet tikkasztó melegében enyhet, sanyarú körülményeik bon vigaszt és jólétet találhassanak.

Végül örömmel üdvözlöm jóakaratú tanártársaimat éa szívesen hódolok azon kötolcsségnek, mély feltennem parancsolja: miszerint minden igyokezetöket oda irányozandják,hogy az intézotot virágzóvá,» nemestet minden tekintetben boldoggá tonni iparkodandnak. Isten áldd meg a magyart!

dr stein fogyás tiron

Aa ének után onuek tanára Exnor Alajos, a főelemi tantestület tagja kozdé beszédét: Tekintetes iskolaszék és városi tanács! Nagyérdemű szülők I. Ahol nemzetünk ügye áll, oda a közfölvilágosodás, a költő, az író emel. Lozúgtak már a népeket irtó háborúk, caak a hátramaradásban van a nemzatek halála, mert minden tanult népnek szániára jogot vivnak ki a hatalmasabb nemzetek. Ezt ixinét a népiskolai tanulók nevében egy kis tiu által mondott szavak követték, melyeket oly dr stein fogyás tiron, balrau és nyiliau tára elénk, hogy az alig 10 éves tiu a jeleuvoltak általános dicsérotét nyoré meg.

Ismét hangzik az ének:. No nézzo a megvetésro méltó kunyhókat, miptmég számtalan liclyon az iskola és tanítói lak ; Innom áldozzon mindaz,ki az oltártól él; szellemi oltáruuk az iskola, ennek és a hazáuak szeréuy napszámosa pedig a tanító. A palota maga még nőin teszi ki tudjuk, öltöztessük testűnket bíborba, no tápláljuk kellően szerveinkot, vonjuk meg a szellemi kiképzés lehetőségét, nem nőhetünk nagygyá, nem fog virulhatni hazánk!.

Engedelmet, e kis goudolut menet csak közbe illant tollamból, mintha most is a fönti éneket hallanám, moly édes érzetet szült kebeloraben. Befejezésül városbiró ur egyetértés és összetartásra buzdító szavaival az ünnepély belón fejezve! Adja az ég, hogy az uj épülőiben kifejtendő törokvéa loremjo meg áldást hozó gyümölcsét nemzetüukre!

Balatonfüred: K. Tűrje: Erhard Pál T. Igen I a nemzetek lolke, jogai éa kincseinek őre az iskola éa az irodalom! Saon t-g r ó t h: Erdélyi Mihály Szent-Gróth m.

Valamint aa élet rendes menőiét, ugy a korszellem haladását sem képes senki feltartóztatni, haeaak bukni nem akar; pedig aki nem hslad, as elmarad. Szt- László.

Kincstári illeték minden egyei hirde­ tésért 5 0 kr.

A hazaszeretetül éa a haladást Sümegh vároaa is követve, nagy áldozatul eme János. I lioly: Csesznák László Ko. I'ncsa: Vizy Antal l'acsa, Frankovica Károly őrn. Szepetk: Süvegjártó Lajos számi. Nomos- Apáli:. Ö Felaéyo Gödöllőn okt. Benső örömmel üdvözöljük Varga Imro alezredes ur ó nagyságát e legmagasb olhaiározásu királyi kinevezésen, mint jo hazafi, lelkes barát s gyengéd érzelmű családapa iránt messze vidék, do különösön Zalauiegyo osztatlan becsüléssel viseltetik.

dr stein fogyás tiron

Légrátír61 veszszük a panaszt, hogy a réven dr stein fogyás tiron megszorított közlokedés vau, míg a vasúton nagymeiinyiségben szállíttatnak Horvátországból a szarvasmarhák, addig a községből vagy ide ogyáltalábau dr stein fogyás tiron engedtetik meg a marhák hajtása.

Bizony niucs ez rundén, nagyban meglehet a rendelő',ot törni, kicsibeu szigor alkalmaztatik. JtégÓMzetl úgy. A vasmegyei régészeti ogylot pártolására szerkesztőségünknél tagokul jelentkozlek : II. Inkoy László ur Nagy-Récsoről i ovro ó írttal, 7. Monostori Béla Nemes-Vidról 1 óvro 1 frttal; befolyt eddig 13 írt. Trefort ministor ur okt.

Muraközből írják hozzánk, hogy az dr stein fogyás tiron már több felirat csupán magyarul vau alkalmazva. Örvendünk az intézkedésou s hiszszük, hogy teljesen magyarul lesz olvasható miudeu felirat a kioa muraközi állomásokon.

dr stein fogyás tiron

Követkexö nyilatkozatot vettünk: Kedves szerkesztő barátom! Becses lapod legközelebbi S7-ik számábau megjuleut.

It's better than Tinder!

Ilancm azért biztosit hatlak téged, a beküldőt és a t. Maradtam igaz híved N. Endre, in. A homárvárohl foglyárok által Bagamér Károly szökött tímárlegény oltogatott és az illető helyre kísértetett. Kováén Qábor zonutársulatával ma november 2-án Zala-Egerszegro távozik,onnnii körútra indul és pedig Szombutlicly, Sopron, Veszprém s Széktsfejerváron ál lér vissza.

Nyelvtudományi közlemények 6. kötet (1867)

A zenetáraidat több uj homer simpson tudatalatti fogyás szorgalmasan betanult, igya többi közt a. Különben is a társulat jól szorvezott s szabalosau játszik. A napokban ogy vnluki N. A vevő tnlál kőzik ogy másik órással, ki magyarul nem tudván, váltig állitá, hogy rászedetett, meri a megveti. Zalamegye monograp.

dr stein fogyás tiron

E műgonddal s gazdag mellékletekkel kiállított lapot, molyuek szépirodalmi részét Komócsi Józsof kiváló tigyoloiumcl mint főmunkatárs változatosan s érdekesen állítja elő, ajánljuk a holgyközönség pártfogásába. Ára félévre 4 írt, évnegyedre 2 frt.

Lehet, hogy érdekel